Ny rapport: “Om allt inte ryms”

Att argumentera för flytten av stadsbiblioteket har för politikerna varit komplext. Flytten har utan tvivel handlat om att bekosta idén om Kulturväven – Väven behöver biblioteket, biblioteket behöver inte väven. På grund av den kritiska debatt som rasade under våren tvingades lokalpolitiker in i en position att motivera hur flytten gynnade biblioteksverksamheten i sig. Dessa argument lades i allmänhet på en diffus nivå, en samling värdeord som istället för att konkret förklara försökte rama in motståndet som konservativt. Man pratade om “utveckling”, “tillväxt”, “framåtanda” och “nyfikenhet”. Två konkreta saker framkom dock genom dessa debatter:

1) Stadsbiblioteket behöver anpassas inför framtidens behov. Mediekonsumtionen förändras, den blir allt mer digital och bibliotek behöver utvecklas som mötesplats. Därmed hävdade man också att bibliotekets lokaler var svåranpassade för denna omställning.

2) Stadsbiblioteket är för litet, det går inte att utveckla verksamheten i nuvarande lokaler som framställdes som trånga och otympliga. Huvudtesen här är att Umeå är en växande stad, nuvarande bibliotek byggdes 1985. Om 20 år kommer Umeå växt markant sedan dess, vilket kräver att biblioteket kan växa i yta. 

Stadsbiblioteket gjorde utifrån denna tanke också en rapport under namnet “Det ska vara så stort så att alla som vill komma in kan få plats” som vi frekvent använt i våra diskussioner kring flytten. Det har emellertid varit svårt att bemöta detta påstående, annat än i de förslag på frigörande av utrymmen och utbyggnad av nuvarande lokaler som framförts från olika håll. Anledningen till detta är att inga konkreta siffror funnits för de framtida bibliotekslokalerna.

När stadsbiblioteket i veckan släppte en rapport under det smått ironiska namnet “Om allt inte ryms” tycks dock verklighetsbasen i detta påstående få sig en törn. Det är fortfarande oklart hur stort det nya biblioteket blir i förhållande till det gamla, något som däremot tycks vara ett faktum är att det statliga depåbiblioteket inte ryms i det nya huset.

Depåbiblioteket finns alltså idag i anslutning till stadsbiblioteket och drivs via Kungliga biblioteket med statliga medel. Det är det enda av sitt slag. Den gemensamma placeringen har varit gynnsam eftersom bibliotekarier kunnat plocka fram böcker ur fjärrbiblioteket direkt till låntagare på en och samma plats, på så vis är alltså verksamheterna integrerade i varandra. Det är alltså samma personal som idag arbetar med såväl depåbiblioteket som stadsbiblioteket. I rapporten lägger man fram ett gott skäl att hålla dem samman, även om detta nu riskerar att tillintetgöras:

“Ytterligare ett skäl är att en geografisk närhet mellan Sveriges depåbiblioteks och stadsbibliotekets samlingar är att umeborna då får tillgång till den speciella kompetens som medarbetarna på depåbiblioteket har samt möjligheterna till samordnad katalogisering och klassificering ökar. “

Hur det i slutändan blir är inte klarlagt. Det är dock anmärkningsvärt att man nu tvingas skapa rapporter som kringskär bibliotekets volymer för att rymmas i de nya lokalerna. Avslutningsvis finns ett stycke i rapportens inledning som är värt att lyfta fram:

“På grund av den korta handläggningstiden har det funnits små möjligheter att skapa förutsättningar för medarbetares delaktighet. Dialog har bara kort kunnat ske med ett litet urval medarbetare. Samverkan med berörda fackliga organisationer har begränsats till ett snabbt inkallat informationsmöte. Det är inte tillfredsställande med tanke på frågans stora betydelse både för biblioteksverksamhetens framtida utveckling och för medarbetares framtida arbetssituation. Den snabbhet som arbetet med Kulturväven kräver gör att det behövs en plan för hur samverkan ska ske i det fortsatta arbetet.”

Ännu en gång ser vi hur stadsbiblioteket tvingas rikta kritik mot faktumet att processen gått på tok för snabbt, och därmed underminerat det demokratiska fundamentet i den offentliga verksamhetsplaneringen.

Den nya rapporten hittar ni här: Om allt inte ryms (pdf)

Inom ett antal dagar kommer även, enligt Kulturvävens informatör, den färdiga lokalbehovsanalysen av verksamheterna i Kulturväven. Vi antas få återkomma med en kommentar även på den, och förhoppningsvis konkretiseras processen ännu ett steg så att vi fortsatt kan granska löftena och visionerna mot vad som tycks bli det faktiska utfallet när projektet ska bli praktik.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s