Siffror som visar på det minskande beståndet

Som vi diskuterade i föregående inlägg har nu representanter från stadsbiblioteket gått ut och svarat på de uppgifter som presenterades här och i media i förrgår. De lugnar oss genom att säga att siffrorna på att 20% av barnlitteraturen och 40% av vuxenlitteraturen måste bort inte stämmer. Vilket de har rätt i på så sätt att de försöker hitta nödlösningar som i viss mån kommer fungera och göra att inte så mycket material behöver försvinna. Vilket vi också poängterade i vårt ursprungsinlägg. Nu skulle vi gärna ha fått en uppskattning på hur mycket beståndet kommer minskas med. Tydligen är dock den frågan väldigt känslig.

De skriver bland annat att ”det är vår bedömning att Stadsbibliotekets media kommer att få plats” och i radio säger Maria Westerlund att siffrorna inte stämmer och diskuterar en del av vad som saknas på den nuvarande platsen, men undviker ämnet om antalet böcker kommer att minska. De tassar kring det uppenbara vilket är att bokbeståndet kommer vara mindre i Kulturväven än det är i stadsbibliotekets nuvarande lokaler. I SVT säger dock Ingalill Stenmark, efter att ha pressats lite av reportern, att det kommer bli 5-10% färre böcker, men hävdar att det har att göra med vanligt utgallringsarbete. Att det skulle vara helt vanlig gallringsverksamhet stämmer dock inte.

Utgallringsarbete är något som bibliotek behöver göra för att hålla beståndet aktuellt och intressant. En tumregel är en bok ut/en bok in. Utan utgallring skulle ett bibliotek antingen behöva konstant öka sin yta eller helt enkelt sluta köpa in böcker när det var fullt vilket skulle göra att nyare böcker inte skulle komma in. Så vi vänder oss absolut inte mot utgallringar i sig. Men det som sker nu är inte vanligt utgallringsarbete utan utgallring för att minska beståndet för att överhuvudtaget få plats i det nya kulturhuset. Det handlar inte om principen en bok ut/en bok in, utan om att minska beståndet från 350 000 till en nivå som får plats i Kulturväven.

Vi kan nu presentera siffror som visar hur gallringen och beställningarna till stadsbiblioteket sett ut de senaste åren. Beställda är de böcker som blivit inköpta till stadsbiblioteket (en mindre del böcker skänks också till biblioteket och dessa finns inte med här). Gallrade är de totala antalet böcker som blivit gallrade. Magasin är de böcker som blivit gallrade från magasinen.

Siffrorna för 2012 är siffrorna fram till början av november som sedan beräknats om för hela året (Beställda; 11960, Gallrade; 28900 Magasin; 17014. Varje 2012 års siffra x/10*12).

2008 2009 2010 2011 2012.b.
Beställda 11402 10728 11149 13050 14352
Gallrade 17246 15676 24163 21815 34680
Magasin 3548 2751 11847 6251 20417

Som ses så har antalet inköpta böcker legat rätt konstant med en svag ökning under åren. Antalet utgallringar har dock ökat och har kraftigt ökat 2012 i jämförelse med tidigare år. Det är också väldigt tydligt att det är gallringarna i magasinet som avviker år till år, medan gallringarna i övriga beståndet håller sig rätt konstant. Enligt uppgift ska utgallringen 2010 också ha varit en slags förberedande gallring inför en potentiell flytt till ett kulturhus som det visade sig inte räckte.

Från 2011 till 2012 har gallringarna ökat med 59%. Gallringarna 2012 i jämförelse med 2008-2011 har ökat med 76%.

2012 har vi en snittminskning av beståndet med 1700 böcker i månaden. Skulle denna takt hålla i sig fram till och med juni 2014 skulle det betyda en minskning med knappt 34 000 böcker eller 9,7% minskning av det totala ca 350 000 stora beståndet.

Den siffran stämmer alltså in på de 5-10% som Ingalill Stenmark nämnde. Men dessa siffror är beräknade på den utgallringstakt som hållits fram till beskedet kom att 20% av barnlitteraturen och 40% av vuxenlitteraturen inte skulle få plats. Nu säger de från stadsbiblioteket att dessa siffror är gamla och att ”det är vår bedömning att Stadsbibliotekets media kommer att få plats”, men samtidigt som personalen informerades om att de stora problemen var lösta vad gällande dessa siffror så beordrades en ökad utgallringstakt. Så lösningarna verkar inte ha löst allt och som det verkar nu så kommer beståndet minska snabbare i framtiden.

Vilka siffror vi kommer hamna på i framtiden kan inte vi här på umebiblioteket.se svara på. Det borde ansvariga på stadsbiblioteket bättre kunna svara på, även om det så klart skulle vara preliminära siffror, men av någon anledningen verkar de vilja upprätthålla bilden av att beståndet kommer hållas konstant. En bild som helt uppenbart inte stämmer. Frågan är inte om beståndet kommer minska, utan med hur mycket det kommer minska. Så vi här på umebiblioteket.se skulle vara tacksamma om stadsbiblioteket helt enkelt kunde gå ut med den preliminära, beräknade minskningen av beståndet!

Advertisements

3 Comments

Filed under Uncategorized

Media & svar på kritiken

Flera medier valde igår och idag att plocka upp vår information om de konsekvenser för biblioteksverksamheten som växt fram i kölvattnet av flytten till den så kallade “Kulturväven”. Västerbottens kuriren (VK) skrev först under gårdagsmorgonen under titeln “Umeå: Varnar för platsbrist för böcker“, för att idag följa upp med artikeln “böckerna ryms i nya biblioteket“. Västerbottensnytt i Sveriges Television körde ett inslag, “Siffrorna gav oss skrämselhicka“, som under kvällen även gick på upp rikssända Kulturnyheterna (12/11, 19.00). P4 Västerbotten tog även i sin ekosändning upp frågan: “Bibblan lugnar oroliga bokälskare“. 

Under tisdagens morgon lade även Umeå Kommun ut ett pressmeddelande (som även tycks ha gått ut till pressen) via Kulturvävens webbdel med titeln “Stadsbibliotekets media bedöms få plats i Kulturväven“. 

Bemötandet är inte oväntat; tvärtom redogjorde vi i stort i detalj redan i vårt ursprungliga inlägg vilka panikåtgärder som tagits för att söka minimera de problem som utan några som helst tvivel har uppstått.  Att man överhuvudtaget pratar i termer om “lösningar” är ju uppenbarligen ett erkännande av den problembeskrivning vi redogjort för – att det bibliotek som skulle bli större nu tvingar verksamheten att rationalisera för att få plats! Faktum är att utgallringen av böcker ökat dramatiskt, som en konsekvens av flyttplanerna till kulturväven. Vi kommer senare under veckan påvisa detta i konkreta siffror. Att det, som enhetscheferna säger, rör sig om vanlig utgallring i enlighet med en normalt fungerande biblioteksverksamhet tycks föga troligt. 

Det bör emellertid även, redan nu, påpekas att enhetscheferna inte är de vi riktar vår kritik mot. De tvingas blott i sin yrkesroll förhålla sig till en ogynnsam situation. Beslutet som föranlett denna situation är politiskt, fattat av folkvalda i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Det är där den reviderade gestaltningsplanen antagits. I KSAU sitter Lennart Holmlund (S, ordförande), Anders Ågren (M, Vice ordförande), Marie-Louise Rönnmark (S, ledamot), Christer Lindvall (S, ledamot), Tamara Spiric (V, ledamot), Britt-Marie Lövgren (FP, ledamot) samt Mattias Larsson (C, ledamot). Vi anser att politiska beslut som går ut över verksamheterna ska försvaras av de som fattat dem, snarare än att tjänstemän skickas fram i rollen som syndabockar. 

Håll utkik här på Umebiblioteket.se för mer, konkret information om vad som pågår och fortsätt hemskt gärna sprida vårt ursprungliga inlägg. 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Visa ditt missnöje!

Samtidigt som 2014 närmar sig dyker, som vi igår redogjorde för här på sidan, nya graverande uppgifter upp inifrån stadsbiblioteket. Vi anser på inget sätt att denna konflikt är avslutad – snarare tycks det mer relevant än någonsin att vi tillsammans visar vårt missnöje. 

Som ett led i detta lanserar vi idag två bilder som kan användas som profilbilder i sociala medier, eller för den som vill ta ett eget större initiativ; trycka upp som klistermärken, t-shirts eller vad som. Använd och sprid i vinden!

ImageImage

4 Comments

Filed under Uncategorized

Dramatisk minskning av böcker vid biblioteksflytt

Arbetet med att bygga Kulturväven, utforma dess utrymmen och planeringen av flytten av stadsbiblioteket fortgår. Uppgifterna om hur arbetet går och vad som görs är dock rätt knapphändiga trots att två kommunikatörer finns anställda för att förmedla information. Det senaste som hörts är att kommunstyrelsen godkänt det reviderade gestaltningsprogrammet för Kulturväven (vars största revidering var att kommunen inte fick tillgång till femte våningen i huset). Planeringen av de ytor som kommunen ska förfoga över börjar bli allt mer fastslagna. De vackra orden som hördes från ledande politiker börjar nu grusas sönder när de möter verkligheten.

Att stadsbiblioteket har behov av större lokaler, för bland annat fler böcker och andra medier, har vi här på Umebiblioteket inte invänt mot, utan hållt med om. Vi har också lagt upp skisser på hur en möjlig utbyggnad av stadsbiblioteket på dess nuvarande plats skulle kunna se ut. Behovet av större lokaler påpekades också av Marie-Louise Rönnmark och Tomas Wennström i den debatt som fördes i Västerbottenskuriren från februari och några månader framåt förra året. Sedan dess har planerna för stadsbibliotekets roll i Kulturväven blivit allt mer konkreta. Den första riktigt konkreta konsekvensen var att depåbiblioteket avskildes från stadsbiblioteket. De två ligger idag i samma byggnad och det har möjliggjort ett omfattande samarbete och utbyte mellan de två institutionerna. I framtiden kommer stadsbiblioteket och depåbiblioteket ligga i skilda byggnader vilket i praktiken stoppar detta täta samarbete. I ett möte i september förra året lade kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau) även fram idén att hela eller delar av stadsbibliotekets magasin inte skulle placeras i Kulturväven utan i en annan lokal. Att denna idé är urbota dum inser varenda människa som lånat en bok från stadsbibliotekets magasin (vilket ledamöterna i Ksau uppenbarligen inte gjort). Skillnaden i tid för en låntagare att få en bok från magasinet skulle öka från fem minuter till kanske ett dygn. Stadsbiblioteket insåg detta direkt och påpekar i rapporten Om allt inte ryms på sida 6 att ”Stadsbibliotekets magasin inte är detsamma som förråd, lager eller arkiv, utan en aktiv, men något mindre frekvent del av biblioteket” och vidare att ”kravet på öppna och samlokaliserade magasin är så pass viktigt att vi beredd att pröva en minskning av Stadsbibliotekets samlingar i magasin.” Stadsbiblioteket fick till stor del sin vilja igenom, förutom de offentliga trycken som antagligen kommer placeras tillsammans med depåbiblioteket, men insåg nog inte vilka konsekvenser det skulle få.

det Ksau-möte i november förra året där Om allt inte ryms diskuteras så sägs det på sida 5 att ”Möjligheten att minska samlingen i magasin ska prövas.” Från att ha argumenterat som om en flytt skulle innebära större utrymme för böcker och andra medier har det nu vänts till en strävan att minska stadsbibliotekets samlingar för att få plats kulturhuset. Möjligheten har nu inte bara prövats, utan också börjat genomföras. En kraftig ökning av utgallringen av böcker började efter att beslutet fattats att stadsbiblioteket ska flyttas till Kulturväven. Redan tidigt stod det alltså klart att stadsbiblioteket skulle få mindre plats för böcker och andra medier.

I slutet av oktober antogs den föreslagna gestaltningsplanen för Kulturvävens inre utformning av Ksau. Denna gestaltningsplan har genomgått kraftiga revideringar efter det att kommunen av Balticgruppen nekades använda Kulturvävens femte våning. Revideringen av planen, där ett helt våningsplan gick förlorat, genomfördes på ungefär en månad och ledde bland annat till att de planerade danssalarna ströks och det kvinnohistoriska museet flyttades ner. Denna framstressade, reviderade gestaltningsplan ligger med stor sannolikhet åtminstone delvis bakom den dramatiska information som, enligt källor i verksamheten, lades fram på stadsbiblioteket i början av november. Ytorna som tilldelats stadsbibliotekets samlingar räckte inte till trots de intensiva utgallringarna som redan pågick, utan samlingarna var tvungna att minskas kraftigt för att få plats. Av de nuvarande samlingarna var 20% av materialen för barn och 40% av materialen för vuxna tvungna att rensas ut! Av stadsbibliotekets 350 000 böcker (och andra medier) skulle över 100 000 böcker (och andra medier) rensas bort.

Lösningar på detta problem börjades så klart genast undersökas. Ett lösningsförslag som nu lagts fram är att öka bokhyllornas maximala höjd till två meter och att placera små bokhyllor i alla hörn och utrymmen som går. Att öka bokhyllornas höjd må vara en bättre lösning än att gallra ut 40% av materialen, men är problematiskt då det kommer göra böckerna på de översta hyllplanen mindre tillgängliga för många vuxna biblioteksbesökare. Att ha två meter höga hyllor för barn borde vara uteslutet helt. Vad gällande att ha en mängd bokhyllor överallt så kan svårigheter uppstå med att hitta bland böckerna om inte ett smart system används och det är också tveksamt hur mycket extra utrymme detta ger. Och i vilket fall som helst så borde det inte vara nödvändigt att desperat leta efter varje möjligt extra utrymme som finns för att få plats med så mycket som möjligt av det material, främst böcker, som redan finns i samlingarna. Det skulle ju bli ett större bibliotek! Exakt hur stora mängder material som kommer räddas genom dessa åtgärder är för tillfället oklart. Det är definitivt inte allt då en ytterligare intensifiering av de redan hårda utgallringarna beordrats. Vad som är helt klart är att ett stadsbiblioteket i Kulturväven inte kommer betyda att det kommer finnas mer material att låna, utan tvärtom drastiskt mycket mindre.

Hur har stadsbiblioteket hamnat i denna situation? Delar av svaret finns i den Lokalbehovsanalys som vi tidigare diskuterat på denna blogg. Där pekas ett antal risker ut med detta projekt och en del av dem passar väl in denna situation. Redan när projektet drog igång påpekades det från flera håll att det var ont om tid. I rapporten påpekas att det finns en risk att dialog mellan medborgare och medarbetare kommer gå om intet. Med den snabba revideringen av gestaltningsplanen som antogs lär inga större dialoger eller samtal skett. Facit blev krav på nerdragningar på 20% för barnmaterialet och 40% för vuxenmaterialet. En annan risk som pekas ut, och som diskuterats ovan, är att beslutsfattare ser på magasinen som arkiv utan något större värde och inte som ”aktiv, men något mindre frekvent, del av biblioteket”. Det tycks uppenbart att detta är fallet. Till sist pekas risken ut att arkitektur går före funktion. Detta har så klart varit ett genomgående drag i hela processen där det främsta syftet varit att bygga ”ett vackert ansikte mot älven” som Lennart Holmlund uttryckte det. Verksamheterna i huset har varit av sekundär betydelse. Möjligtvis med undantag för ett av projekten i huset som kommer till uttryck i titeln på ett föredrag hållet av Björn Johansson, VD för Balticgruppen utveckling, under Mex-dagarna i Umeå 6-7 november; ”Väven, hotellet med ett helt kulturhus som lobby”.

Vad än orsakerna bakom är så är det ett faktum att de utlåningsbara materialen kommer minska kraftigt vid en flytt av stadsbiblioteket till Kulturväven. Varför berättade inte de ansvariga politikerna detta? De pratade om större utrymmen vilket de säkert lär fortsätta med då bibliotekets ytor i Kulturväven inte kan skiljas från alla andra ytor utan allt flyter ihop till en enda yta. Men de kan inte komma ifrån det faktumet att antalet medier kommer minska på grund av utrymmesbrist. Detta var definitivt inte vad Marie-Louise Rönnmark och Tomas Wennström lät påskina i den debatt som fördes om stadsbibliotekets flytt till Kulturväven.

Framtidens biblioteket kan mycket väl bestå av mer möten och upplevelser och denna roll är en som biblioteket genom som öppenhet och tillgänglighet på många sätt är den perfekta aktören att fylla. Det är också en roll som vi här på Umebiblioteket gärna ser att biblioteken utvecklar. Men politikernas tycks ha glömt att vi faktiskt inte lever i framtiden, vi lever i nuet. I den senaste undersökningen från 2011 bland Umeås biblioteksbesökare så angav 11,4% att huvudorsaken till deras besök var att ta en paus och detta var den största katergorin av de icke läs-, bok- och lånerelaterade kategorierna. Den överlägset viktigaste orsaken, som 72,5 % svarade, till ett besök på biblioteket människor i Umeå angav var att låna böcker och annat material. Är det då verkligen för mycket begärt att stadsbiblioteket idag inte offrar ett brett urval av böcker och annat material att låna för en framtid som ännu inte har anlänt?

5 Comments

Filed under Uncategorized

En uppdatering om läget

Det var ett tag sedan denna blogg uppdaterades. Därför är det dags att en liten uppdatering görs. Att denna blogg inte uppdateras betyder ju inte att ingenting sker kring stadsbiblioteksfrågan eller att motståndet försvunnit.

I september uppstod en stor konflikt kring Kulturväven då det visade sig att kommunen var tvungna att krympa de planerade ytorna då Balticgruppen inte ville släppa några av deras ytor till kommunen. Detta ledde till att Balettakademins tre planerade danssalar fick stryka på foten och tas bort. Balettakademin hade från början, till skillnad från stadsbiblioteket, en stark vilja att ingå i Kulturväven och de satt med i en års-lång process där de var med och utformade danssalarna. Så att Balettakademin, och de dansande kring Balettakademin, blev arga och besvikna var ingen överraskning. Snabbt startades det upp en protestsida på Facebook och insändare och olika manifestationer genomfördes mot beslutet. Men tillbaka in i Kulturväven fick de inte komma. I dagarna har Balettakademin fått beskedet att de kommer få fortsätta vara i Rosa huset, som de riskerade bli utkastade från, och att kommunen kommer genomföra akuta renoveringar av huset. Med tanke på vad Balettakademin fått utstå under denna process så är det inte så konstigt att en skepsis finns mot att kommunen kommer hålla det som de lovat denna gång och många vågar inte tar ut något i förskott utan väntar med glädjeropen tills det finns skrivna avtal och ordentliga renoveringar påbörjats.

Att Balettakademins kastades ut från Kultuväven är också intressant för stadsbiblioteket på så sätt att ett av huvudargumenten för en flytt var att det skulle möjliggöra många olika former av samarbeten. När nu dansen försvinner från huset ser det inte ut att bli särskilt mycket samarbeten av det nya huset. Det finns en black box, några digitala scener och lite smårum för konstprojekt. Men den enda större stabila, kulturverksamhet förutom stadsbiblioteket som idag verkar ha plats i Kulturväven är det kvinnohistoriska museet. Även om vissa samarbeten säkert kan ske mellan dessa två institutioner så är det väldigt tunt när de sätts mot den bild som målades upp av vad det skulle bli.

Det organiserade motståndet mot flytten av stadsbiblioteket har också levt vidare. Nätverket stoppa flytten av stadsbiblioteket har fortsatt hålla möten för att diskutera situationen. För någon månad sedan påbörjades ett projekt där medlemmar ur gruppen står utanför biblioteket och delar ut flygblad och diskuterar om flytten och hör vad umeborna har för tankar om vad som håller på att hända.

1 Comment

Filed under Uncategorized

Protesterna i Västerbottennytts årskrönika

Hela det första halvåret 2011 kom – politiskt – att på många vis färgas av protesterna mot flytten av stadsbiblioteket. Under flera månader gick det knappt en dag utan artiklar, insändare och granskande reportage i anslutning till frågan i de lokala medierna. Det kan därför tyckas närmast självklart att debatten, och protesterna skulle få plats i Västerbotten nytts årskrönika över årets viktigaste nyhetshändelser.

2011 visade många umebor en kollektiv vilja att bestämma var – för oss – viktiga verksamheter ska vara belägna i stadsrummet. En så mångfaldigad och livaktig proteströrelse i en lokalt präglad fråga är det länge sedan vi såg här i Umeå. Sedan dess har diskussionen mattats av och i mångt och mycket är det nu väntan på klarare besked i en rad sakfrågor som står i centrum. När vi nu ringt in 2012 återstår cirka 2 år tills biblioteket i praktiken planeras att flyttas. Förhoppningsvis kan vi under dessa år fortsätta visa politikerna att det är folkets röst som i sista instans väger tyngst, och att arrogans inför detta faktum inte lönar sig i längden.

Så länge får ni njuta av årskrönikan (strax efter 10 minuter in) här: http://svtplay.se/v/2658549/vasterbottensnytts_arskronika

Svenska Dagbladet har även påbörjat en artikelserie av Kulturhuvudstadsåret. Förhoppningsvis väljer även de att synligöra biblioteksfrågan! God jul och gott nytt år önskar oss som pysslat med umebiblioteket.se

4 Comments

Filed under Uncategorized

Ny rapport: “Om allt inte ryms”

Att argumentera för flytten av stadsbiblioteket har för politikerna varit komplext. Flytten har utan tvivel handlat om att bekosta idén om Kulturväven – Väven behöver biblioteket, biblioteket behöver inte väven. På grund av den kritiska debatt som rasade under våren tvingades lokalpolitiker in i en position att motivera hur flytten gynnade biblioteksverksamheten i sig. Dessa argument lades i allmänhet på en diffus nivå, en samling värdeord som istället för att konkret förklara försökte rama in motståndet som konservativt. Man pratade om “utveckling”, “tillväxt”, “framåtanda” och “nyfikenhet”. Två konkreta saker framkom dock genom dessa debatter:

1) Stadsbiblioteket behöver anpassas inför framtidens behov. Mediekonsumtionen förändras, den blir allt mer digital och bibliotek behöver utvecklas som mötesplats. Därmed hävdade man också att bibliotekets lokaler var svåranpassade för denna omställning.

2) Stadsbiblioteket är för litet, det går inte att utveckla verksamheten i nuvarande lokaler som framställdes som trånga och otympliga. Huvudtesen här är att Umeå är en växande stad, nuvarande bibliotek byggdes 1985. Om 20 år kommer Umeå växt markant sedan dess, vilket kräver att biblioteket kan växa i yta. 

Stadsbiblioteket gjorde utifrån denna tanke också en rapport under namnet “Det ska vara så stort så att alla som vill komma in kan få plats” som vi frekvent använt i våra diskussioner kring flytten. Det har emellertid varit svårt att bemöta detta påstående, annat än i de förslag på frigörande av utrymmen och utbyggnad av nuvarande lokaler som framförts från olika håll. Anledningen till detta är att inga konkreta siffror funnits för de framtida bibliotekslokalerna.

När stadsbiblioteket i veckan släppte en rapport under det smått ironiska namnet “Om allt inte ryms” tycks dock verklighetsbasen i detta påstående få sig en törn. Det är fortfarande oklart hur stort det nya biblioteket blir i förhållande till det gamla, något som däremot tycks vara ett faktum är att det statliga depåbiblioteket inte ryms i det nya huset.

Depåbiblioteket finns alltså idag i anslutning till stadsbiblioteket och drivs via Kungliga biblioteket med statliga medel. Det är det enda av sitt slag. Den gemensamma placeringen har varit gynnsam eftersom bibliotekarier kunnat plocka fram böcker ur fjärrbiblioteket direkt till låntagare på en och samma plats, på så vis är alltså verksamheterna integrerade i varandra. Det är alltså samma personal som idag arbetar med såväl depåbiblioteket som stadsbiblioteket. I rapporten lägger man fram ett gott skäl att hålla dem samman, även om detta nu riskerar att tillintetgöras:

“Ytterligare ett skäl är att en geografisk närhet mellan Sveriges depåbiblioteks och stadsbibliotekets samlingar är att umeborna då får tillgång till den speciella kompetens som medarbetarna på depåbiblioteket har samt möjligheterna till samordnad katalogisering och klassificering ökar. “

Hur det i slutändan blir är inte klarlagt. Det är dock anmärkningsvärt att man nu tvingas skapa rapporter som kringskär bibliotekets volymer för att rymmas i de nya lokalerna. Avslutningsvis finns ett stycke i rapportens inledning som är värt att lyfta fram:

“På grund av den korta handläggningstiden har det funnits små möjligheter att skapa förutsättningar för medarbetares delaktighet. Dialog har bara kort kunnat ske med ett litet urval medarbetare. Samverkan med berörda fackliga organisationer har begränsats till ett snabbt inkallat informationsmöte. Det är inte tillfredsställande med tanke på frågans stora betydelse både för biblioteksverksamhetens framtida utveckling och för medarbetares framtida arbetssituation. Den snabbhet som arbetet med Kulturväven kräver gör att det behövs en plan för hur samverkan ska ske i det fortsatta arbetet.”

Ännu en gång ser vi hur stadsbiblioteket tvingas rikta kritik mot faktumet att processen gått på tok för snabbt, och därmed underminerat det demokratiska fundamentet i den offentliga verksamhetsplaneringen.

Den nya rapporten hittar ni här: Om allt inte ryms (pdf)

Inom ett antal dagar kommer även, enligt Kulturvävens informatör, den färdiga lokalbehovsanalysen av verksamheterna i Kulturväven. Vi antas få återkomma med en kommentar även på den, och förhoppningsvis konkretiseras processen ännu ett steg så att vi fortsatt kan granska löftena och visionerna mot vad som tycks bli det faktiska utfallet när projektet ska bli praktik.

Leave a comment

Filed under Uncategorized